Wednesday, March 16, 2011

урлаг оршин байгаа газар
урагшгүй мунхаг үйлдэл үл гарна....